ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΣΖΩΛ2-ΙΙΤ 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29320/7382 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΑΟΩΛ2-ΒΥΠ 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29315/7378 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ι74ΩΛ2-9ΜΙ 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών (ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 6252 Β' ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΗ7ΩΛ2-0ΨΛ 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/263 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΓΧΑΩΛ2-5Ω6 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29298 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΖΟΩΛ2-ΣΤ8 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/262 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα ΚΤΕΟ - Παράβολο τεχνικού ελέγχου αυτ/των (Περιοδικός Ελεγχος Αρ. Κυκλοφορίας ΚΗΗ2714)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΑΕΩΛ2-ΟΣ0 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 5-6/2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΛΡΩΛ2-6Τ1 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 5-6/2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΙΦΩΛ2-ΘΚ5 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΙΩΝ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΩ5ΩΛ2-ΞΧΥ 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29272 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή παιδιάτρου για τους παιδικούς σταθμούς
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ1ΗΩΛ2-Α9Β 24/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29271 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση καιρικών καμερών Πολιτικής Προστασίας και πυρκαγιών σε περιοχές του Δήμου μας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΑΣΕΩΛ2-ΧΧΘ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29262 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορές υπαλλήλων προγράμματος "Προώθηση απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινοφελούς χαρακτήρα"
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΑΖΩΛ2-ΨΞ4 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29247 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ - ΙΔΑΧ 1/4/2024 ΕΩΣ 30/6/2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΕΝΩΛ2-ΦΞ3 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση υπηρεσίας: "Σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων Δήμου Μακρακώμης (ΣΕΑΚ)"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 630ΡΩΛ2-ΨΚΗ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29186/7289 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ43ΞΩΛ2-Α9Β 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29214 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΦΕΡΩΛ2-ΜΞΝ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29182/7286 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΤΧΩΛ2-ΤΩ2 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29179 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΒΗ4ΩΛ2-20Μ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 29181/7285 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 455