Κατεβάστε από το διπλανό σύνδεσμο την μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Σεπτεμβρίου 2023.