ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ WiFi ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ12ΥΩΛ2-ΝΜ6 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24773 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/143,Β/154)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΥΡΩΛ2-9Σ2 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/135 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. Α2320/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ/ΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΖΤΩΛ2-2ΨΑ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6Ξ9ΣΩΛ2-ΞΛΑ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24740/406 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ευρυζωνικών δικτύων και ασυρμάτων δικτύων WiFi Δήμου Μακρακώμης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΒΟΩΛ2-ΩΙΓ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης τηλεδιασκέψεων συλλογικών οργάνων και live μετάδοση Δημοτικού Συμβουλίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΩ7ΩΛ2-0ΒΨ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα εορτασμού πολιτιστικής εκδήλωσης "Καλύβα Στεφανή
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΔΣΩΛ2-Χ65 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24715 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Δ0ΩΛ2-ΕΥ5 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24711 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΛΗΡΕΞ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: Ψ9ΝΥΩΛ2-ΟΒ8 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24696 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκτακτη αποκατάσταση βλάβης αγωγού ομβρίων υδάτων επι της επαρχιακής οδού Καστρί- Γραμμένη - Αγιος Στέφανος ( Κοινότητα Γραμμένης ) 1ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΤΕΛΙΚΟΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΑ1ΩΛ2-Υ3Β 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Ρ78ΩΛ2-5ΙΣ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 85-2023 Ο.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ159ΩΛ2-Χ3Κ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΙΕΚ 12/2022, 1-4/ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ1ΑΩΛ2-0Ψ0 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ935ΩΛ2-5ΣΚ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24656/5612 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΑΛ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖ11ΩΛ2-ΛΨΖ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Β/166 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖ01ΩΛ2-ΝΩΞ 23/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24651/5611 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατασκευή σταθμού μεταφορτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6261ΩΛ2-Δ15 22/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24630 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ω13ΩΛ2-ΟΗΑ 22/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24618/5601 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 265