Αναπλάσεις - διαμορφώσεις πλατειών & κοιν. χώρων Δ.Ε. Μακρακώμης (4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΞΠΩΛ2-ΞΞΞ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/217 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΔΑΧ ΜΑΪΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΦΙΩΛ2-ΠΗ2 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 3/5/2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΡΠΕΩΛ2-82Π 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/216 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 3/5/2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΠΧΩΛ2-ΟΟΤ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/215 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 694ΒΩΛ2-ΜΔΖ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25751 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 923ΖΩΛ2-ΡΚΔ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25753 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ67ΩΛ2-0Α9 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25754 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβη υποθηκοφυλακείου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘ7ΚΩΛ2-3Α3 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25750 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΔΘΩΛ2-ΠΘΦ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 25749 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πασχαλινές εκδηλώσεις Δήμου Μακρακώμης (Προμήθεια βεγγαλικών)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7Ω6ΩΛ2-ΓΞ5 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/214 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΪΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ08ΘΩΛ2-ΛΔ6 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΞΣΩΛ2-ΣΑΓ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΕΝΩΛ2-5ΒΞ 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε δικτυακές βάσεις δεδομένων (2024)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΧΘΩΛ2-Ω95 06/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΣΙΩΛ2-28Λ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 22551/5386 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μισθώματα κτιρίων ΙΟΥΝΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΞ9ΩΛ2-Χ4Ζ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Β/150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2Σ2ΩΛ2-6ΓΖ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΤΗ ΔΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 9ΗΩΔΩΛ2-Ν09 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 22525/5379 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΜΑΡΤΙΟΣ 2024
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Τ7ΩΛ2-ΦΞΛ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/105 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ8ΣΩΛ2-Υ5Χ 05/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 22520 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 443