Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν2ΓΩΛ2-1ΗΛ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24915 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙIΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ"
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΟΡ7ΩΛ2-ΠΣΧ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 094-2023 ΑΟΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε χωμάτινη οδό μεταξύ των Τ.Κ. Φτέρης, Παλαιοβράχας (2ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ) ΣΑΝΑ255 2022ΝΑ25500000)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΠΙΩΛ2-ΛΑΣ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΤΤΩΛ2-ΤΩΟ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24895/5741 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΕΑ5ΩΛ2-2ΞΧ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 24859/5734 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/143,Β/150,Β/151,Β/152,Β/155,Β/154,Β/156)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ5ΑΩΛ2-ΗΗΩ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/139 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/143,Β/150,Β/151,Β/152,Β/155,Β/154,Β/156)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΨ0ΩΛ2-3ΑΛ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/140 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2Α4ΩΛ2-ΕΤΧ 25/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/141 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΙΤΩΛ2-Φ3Υ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/138 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΔΨΩΛ2-ΦΥΨ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 65-2023 Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρωνo ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023.
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΘΙΩΛ2-ΝΞΝ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/137 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων Φεβρουάριος 2023
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ5ΓΩΛ2-ΚΛΟ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/136 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΚΣΤΩΛ2-ΒΟΑ 24/05/2023 Αρ. Πρωτ.: 92-2023 Ο.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 6 265