Πάγια προκαταβολή Κοιν. Παλαιοχωρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΜ8ΩΛ2-ΟΘ5 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/133 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Παλαιοκάστρου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63Ν3ΩΛ2-Ν2Ξ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/132 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Παλαιοβράχας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63Κ6ΩΛ2-1ΣΜ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/131 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Παλαιας Γιαννιτσούς
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΑ1ΩΛ2-ΥΚ2 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/130 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Νικολιτσίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΒΧΩΛ2-ΕΘ6 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/129 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Νεοχωρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΧΦΩΛ2-03Α 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/128 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μεσοποταμίας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΟ4ΩΛ2-ΡΨ5 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/127 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μεσαίας Κάψης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ8ΛΩΛ2-ΞΡ9 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/126 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μερκάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΓΦΩΛ2-Β6Μ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/125 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μεγάλης Κάψης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΧΩΩΛ2-5ΜΜ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/124 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μαυρίλου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ632ΩΛ2-ΦΟΤ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/123 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μαρμάρων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ95ΩΛ2-Μ2Χ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/122 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μάκρης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΕ0ΩΛ2-ΩΞΣ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/121 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Λιτοσέλου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΠΙΩΛ2-2ΧΞ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Λευκάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΖ1ΩΛ2-2Α9 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/119 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κυριακοχωρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6929ΩΛ2-Ε2Φ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κολοκυθιάς
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΤΦΩΛ2-ΖΣΡ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κλωνίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΒΩΩΛ2-Σ37 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καστρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69Φ0ΩΛ2-ΛΘΒ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καναλίων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΦΣΩΛ2-ΩΤ3 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 311 312 313 314 315 319