Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μερκάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΓΦΩΛ2-Β6Μ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/125 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μεγάλης Κάψης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΧΩΩΛ2-5ΜΜ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/124 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μαυρίλου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ632ΩΛ2-ΦΟΤ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/123 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μαρμάρων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ95ΩΛ2-Μ2Χ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/122 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Μάκρης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΕ0ΩΛ2-ΩΞΣ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/121 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Λιτοσέλου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΠΙΩΛ2-2ΧΞ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Λευκάδας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΖ1ΩΛ2-2Α9 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/119 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κυριακοχωρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6929ΩΛ2-Ε2Φ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κολοκυθιάς
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΤΦΩΛ2-ΖΣΡ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Κλωνίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΒΩΩΛ2-Σ37 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καστρίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69Φ0ΩΛ2-ΛΘΒ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καναλίων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΦΣΩΛ2-ΩΤ3 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καμπιών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΨ0ΩΛ2-ΔΗΒ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/113 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Καλλιθέας
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΞΚΩΛ2-ΛΨΩ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Δικάστρου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ1ΣΩΛ2-ΛΑ7 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Γραμμένης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΜ4ΩΛ2-ΨΟ4 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Γιαννιτσούς
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΩΖΩΛ2-6ΩΞ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Γαρδικίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ00ΩΛ2-83Α 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Βίτολης
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΨ9ΩΛ2-ΥΝ1 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/107 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πάγια προκαταβολή Κοιν. Ασβεστίου
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΘΧΩΛ2-ΧΤΘ 08/03/2022 Αρ. Πρωτ.: Β/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 225 226 227 228 229 232