ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΗΥ-3336, ΚΗΙ-1308)
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΦΛΩΛ2-8Χ5 24/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2564 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΝΗΩΛ2-792 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2526/1504 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση μελέτης: «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ"»
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας ΑΔΑ: 6ΠΛ0ΩΛ2-ΩΥ5 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2523/108 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΚΔΩΛ2-ΜΓΧ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 6Η8ΠΩΛ2-Ζ3Η 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2525 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή σε είδος -χορήγηση γάλακτος
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Ε3ΩΛ2-Ε9Υ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 11Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ1ΙΩΛ2-7ΝΥ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ενσύρματων και ασύρματων συσκευών και υλικών δικτύου για την επέκταση και αναβάθμιση του Δικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΛΝΩΛ2-ΥΞΘ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2496 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Τραπεζών
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΔΗΖΩΛ2-5ΕΘ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2503 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή & προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ Κ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΠ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΗΣΩΛ2-9ΜΑ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ8ΛΩΛ2-6ΓΒ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2468/1470 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΣΟΩΛ2-ΓΡΔ 23/02/2022 Αρ. Πρωτ.: 2467/1469 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 198 199 200