Σας ενημερώνουμε ότι στις 30/04/2015 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, για τα σημεία υδροληψίας που έχουν δηλωθεί στο Ε.Μ.Σ.Υ. (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας). Η υποβολή των φακέλων γίνεται σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 146896/27-10-2014, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και αντίγραφο).

 

Συνημμένα: Σχετική Ανακοίνωση