Ο Δήμος Μακρακώμης προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 342.064,29 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/04/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21/04/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.

Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 186621.