Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 04/06/2024 έως 13/06/2024, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η σχετική εξουσιοδότηση να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής), στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (ταχ. δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).