Κατόπιν της υπ’ αριθ. 11473/3279/08-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ80ΩΛ2-Φ5Ω ) ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας του Δήμου Μακρακώμης, προκύπτουν οι πίνακες αποτελεσμάτων ανά κωδικό θέσης τους οποίους θα βρείτε στην στήλη με τα Σχετικά Αρχεία.