Ο Δήμος Μακρακώμης ανακοινώνει την ανάρτηση σε ορθή επανάληψη:
1. του πίνακα συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων για την θέση με κωδικό 101 [ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ (JCB)]
2. του πίνακα συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων και του πίνακα απορριπτέων για την θέση με κωδικό 104 [ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ (ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)]
3. του πίνακα συνολικής ονομαστικής κατάστασης υποψηφίων, του πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας και του πίνακα επιλογής για την θέση με κωδικό 107 (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023 ανακοίνωσης για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα ενός (41) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.
Σύμφωνα με την οικεία ανακοίνωση κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο.
Δεδομένου ότι οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν σε ορθή επανάληψη την 14/03/2023 η προθεσμία άσκησης ένστασης επί των ανωτέρω πινάκων διαμορφώνεται από 15/03/2023 έως και 24/03/2023 για τις ανωτέρω θέσεις. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.