Κατεβάστε την μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμου μηνός Νοεμβρίου 2022.