Κατεβάστε την μηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού μηνός Ιανουαρίου 2023.