Δελτίο Τύπου

Υπογράφτηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή η Σύμβαση Κατασκευής Έργου: “ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ” προϋπολογισμού μελέτης 2.965.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% , που προέρχονται από πιστώσεις του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο είναι ενταγμένο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 21173/13-11-2020 Απόφαση Ένταξης, μεταξύ του Δημάρχου κ. Γεωργίου Χαντζή ως εκπροσώπου του Δήμου Μακρακώμης και του κ. Παναγιώτη Γώγου με την ιδιότητα του Κοινού Εκπροσώπου της κοινοπραξίας: Κ/Ξ ΓΩΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Το έργο περιλαμβάνει τα απαιτούμενα έργα διευθέτησης και απορροής των ομβρίων υδάτων από την εντός οικισμού περιοχή της Κοινότητας Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης. Τα έργα συνίστανται σε 3 ανεξάρτητα δίκτυα αγωγών ομβρίων, τα οποία εκβάλλουν σε ισάριθμες αποστραγγιστικές τάφρους πέριξ του οικισμού.

  Γραφείο Δημάρχου