Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Μακρακώμης για το έτος 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (η σχετική εξουσιοδότηση να φέρει θεώρηση του γνησίου υπογραφής), από 14/06/2024 έως και 25/06/2024, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δ/νση: Αφών Πάππα 2, Τ.Κ. 35003, Σπερχειάδα).

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 2024_2_ΨΗΕ9ΩΛ2-1ΜΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΔΕΞΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ