ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1-2-2023 έως 31-12-2023 )
Α) Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:
  1. Εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υφισταμένων της οργανικών μονάδων και συγκεκριμένα, του Γραφείου Δαπανών και Προϋπολογισμού, Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, Ταμείου και Προμηθειών – Αποθήκης.
  2. Συνυπογράφει τους Βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (άρθρο 58 παρ. 1 περίπτ. ε Ν.3852/10, ΦΕΚ 114Α΄/2006, άρθρο 22 Β.Δ 15-6- ΕΣ Τμ.VII 175/2007), και να υπογράφει όλες τις σχετικές με τις αρμοδιότητες του αποφάσεις, πράξεις και δικαιολογητικά.
Β) Προγραμματισμό – Πληροφορική
Γ) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Δ) Πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου