ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (2-1-2024 έως 31-8-2025 )

 

Τεχνικών Έργων και ιδίως:

-την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου

-την υλοποίηση και επίβλεψη μελετών και τεχνικών έργων (έργα οδοποιίας, κτιριακά έργα, έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων χώρων, υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης)

-την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

-την μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού

Πολεοδομικού Σχεδιασμού και ιδίως:

-την εποπτεία έκδοσης οικοδομικών αδειών

-την εξέλιξη των ρυθμιστικών σχεδίων και των πολεοδομικών μελετών για την επέκταση/τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου