ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1-2-2023 έως 31-12-2023)
 • Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Γραφείων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης , του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Την έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων.
 • Τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Τη λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
 • Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Το χειρισμό των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
 • Την εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 • Την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης -πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
 • Την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Την εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών.
 • Τη χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεως και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες
 • Γεωτρήσεις
 • Υπεύθυνος Εμποροπανήγυρης Μακρακώμης