ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (01/01/2022 έως 31/12/2022)

 

 • Eποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας των Γραφείων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και Τουρισμού και Απασχόλησης, του Τμήματος Τοπικής και Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • Έκδοση των πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και το χειρισμό των συναφών με αυτές θεμάτων.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Λειτουργία δημοτικών και Λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση σχετικών αδειών (άδειες παραγωγών).
 • Ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
 • Χειρισμός των θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.
 • Εισήγηση προγραμμάτων δράσης του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
 • Εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης – πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων δράσης και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προώθηση και διερεύνηση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 • Διαχείριση και εκμετάλλευση Δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και εκμετάλλευση Δημοτικών και Κοινοτικών Δασών.
 • Χορήγηση αδειών και πιστοποιητικών, έκδοση αποφάσεως και επιβολή διοικητικών κυρώσεων που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.