ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ (1-2-2023 έως 31-12-2023 )

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • Γραφείο Περιβάλλοντος
 • Γραφείου Ποιότητας Ζωής
 • Γραφείο Κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων
 • Γραφείο Σχεδιασμού και εποπτείας και ειδικότερα :
  1. Την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.
  2. Την ευθύνη απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
  3. Την ευθύνη των αστικών και περιαστικών αλσών.
  4. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Κίνησης – συντήρησης
   Οχημάτων.
  5. Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
  6. Την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και
   ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όπως και της διαχείρισης υλικών, καυσίμων και
   ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 1.  Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα,
  αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά του όρια.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής, στο πλαίσιο του
  ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που
  αφορούν την περιοχή στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη,
  ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειας τους.
 4. Την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας.