Η διεύθυνση της σελίδας μας είναι: dimosmakrakomis.gov.gr.  Η ιστοσελίδα ανήκει στον Δήμο Μακρακώμης.

Ο Δήμος Μακρακώμης σας ενημερώνει ότι από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός GDPR EE2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Δήλωση Συγκατάθεσης

Ο Δήμος Μακρακώμης επεξεργάζεται τα δεδομένα που προσκομίζονται στο πλαίσιο των αιτημάτων σας και μόνο με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διατίθενται σε τρίτους για οποιοδήποτε σκοπό με εξαίρεση την παραπομπή των απολύτως απαραιτήτων εγγράφων ή στοιχείων προς κρατικές ή άλλες υπηρεσίες, απαραίτητες για την υλοποίηση των αιτημάτων σας.

Ο Γενικός Κανονισμός GDPR ΕΕ2016/679 σας παρέχει το δικαίωμα:

  • Γνώσης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται ή επεξεργάζονται.
  • Αίτησης διόρθωσης/ή και συμπλήρωσης των δεδομένων αυτών, αφού προσκομιστεί το απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η συμπλήρωση/διόρθωσή τους.
  • Αίτησης περιορισμού ή άρνησης της περαιτέρω επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
  • Αίτησης διαγραφής των δεδομένων σας από τα αρχεία του Δήμου Μακρακώμης.

Αφού ενημερώθηκα πλήρως για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών μου δεδομένων από τον Δήμο Μακρακώμης, συμφωνώ με τα παραπάνω και παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία τους, με μόνο σκοπό την ολοκλήρωση του αιτήματος μου.