ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Μακρακώμης, προκηρύσσει ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ", με προϋπολογισμό 41.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η με ηλεκτρονικό μέσο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση των ενδιαφερομένων στη συγγραφή υποχρεώσεων και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.goν.gr.

Ακόμη είναι δυνατή η παραλαβή των τευχών έντυπα, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00€, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αφών Πάππα 2 Σπερχειάδα, μέχρι και την 22/05/2017.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23/05/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν 4412/2016.

 
Συνημμένα αρχεία:
- Περίληψη Διακήρυξης
- Αναλυτική Διακήρυξη
- ΑΟΕ 41/2017
- ΤΕΥΔ
- Τεχνική Περιγραφή
- Προϋπολογισμός
- Τιμολόγιο Μελέτης
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
- ΕΣΥ