ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Μακρακώμης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία: "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην αριθ. 83/2021 μελέτη, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 39.680,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μακρακώμης στην οδό Αφών Πάππα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

 

Συνημμένα αρχεία:
- Περίληψη Διακήρυξης
- Αναλυτική Διακήρυξη
- Έντυπο προσφοράς
- Έντυπο προσφοράς (doc)
- Μελέτη 83/2021
- ΑΟΕ 185/2021
- ΕΕΕΣ
- ΕΕΕΣ (xml)