ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

  • Εκτύπωση

Ο Δήμος Μακρακώμης, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια: "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ", με προϋπολογισμό 434.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μακρακώμης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dimosmakrakomis.gov.gr.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 24/05/2021, ημέρα Δευτέρα. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 28/05/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.

Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του αντικειμένου της προμήθειας.

 

Συστημικός Αριθμός:  110959

 

 
Συνημμένα αρχεία:
- Μελέτη 100/2020
- ΑΟΕ 75/2021
- Πρoκήρυξη
- Διακήρυξη
- Περίληψη διακήρυξης
- ΕΕΕΣ
- ΕΕΕΣ.xml
- Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
- Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (doc)
- Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (doc)
- Οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς
- Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων
- Ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα Ορθής Υποβολής Προσφοράς