Υποβολή δικαιολογητικών για επιχορήγηση συλλόγων 2019

  • Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι, θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν να υποβάλλετε στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Υπηρεσία Επιτρόπου) Αβέρωφ 14 35100 Λαμία, διαβιβαστικό με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Προϋπολογισμός 2019 (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΟΣ).
2) Απολογισμός Συγκεντρωτικός 2018 (Στον ίδιο απολογισμό ξεχωριστή στήλη για την επιχορήγηση του 2018 όλα κοστολογημένα).
3) Έγκριση (πρακτικό) από το Δ.Σ. κάθε συλλόγου του Απολογισμού 2018 και του Προϋπολογισμού 2019.
4) Κατάσταση ανάρτησης δαπανών επιχορήγησης προηγ. έτους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων (αφορά επιχορηγήσεις άνω των 3.000€).

ώστε να σας χορηγηθεί σχετική βεβαίωση με αριθμό πρωτοκόλλου την οποία υποχρεούστε να προσκομίσετε στο Δήμο ώστε να προχωρήσουμε στην επιχορήγηση του Συλλόγου μετά την υποβολή εκ μέρους σας της επισυναπτόμενης αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στην αίτηση, μέχρι 02-08-2019.

Η ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως θα τηρηθεί αυστηρά και αιτήσεις ή ελλιπής φάκελοι μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα γίνουν δεκτές.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι φάκελοι πλήρης δικαιολογητικών θα κατατίθενται στην Σπερχειάδα στην κ. Κατσίφα Βασιλική (πρωτόκολλο Δ. Μακρακώμης), στην Μακρακώμη στην κ. Μυλωνά Ειρήνη (Κ.Ε.Π Δ.Ε Μακρακώμης) και στον Αγιο Γεώργιο στον κ. Γιαννακόπουλο Σεραφείμ (Κ.Ε.Π Δ.Ε Αγίου Γεωργίου). Ο καταθετών θα παραλαμβάνει αντίγραφο κατάθεσης του φακέλου (επισυνάπτεται) με τα περιεχόμενα σε αυτόν, υπογεγραμμένο από τον παραλαβών και τον ίδιο (με ονοματεπώνυμα και ημερομηνία). Ένα ίδιο αντίγραφο παραλαβής θα τοποθετείτε στον φάκελο.

 

Ο Αντιδήμαρχος
 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
 
Συνημμένα:
- Πρόσκληση
- Αίτηση προς τον Δήμο και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο
- Διαδικασία επιχορήγησης
- Προϋπολογισμός 2019 - Ενδεικτικός
- Οικονομικός Απολογισμός 2018 - Ενδεικτικός
- Eνδεικτικό πρακτικό αποδοχής επιχορήγησης 2019 μετά την συνεδρίαση του Δημ. Συμβούλιου
- Διαβιβαστικό - Υπόδειγμα
- Πρακτικό παραλαβής εγγράφων από Δήμο