Θέματα Ο.Γ.Α.

  • Εκτύπωση
Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350200 Fax: 2236350211
 
Μεταβείτε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει: