Ταμειακή Υπηρεσία

  • Εκτύπωση
Αρμόδιο τμήμα: Ταμειακή Υπηρεσία
Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Τσαρούχας Κωνσταντίνος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350241 Fax: 2236350240

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ή 7:30-13:30 για το ταμείο) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

Για την Eξόφληση τίτλων πληρωμής

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

1. Α.Ε.
- Πρακτικό συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου Α.Ε, που εξουσιοδοτεί εκπρόσωπο εταιρίας.

2. Ο.Ε , Ε.Ε , Ε.Π.Ε. , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
- Έως 2.000,00 € : Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου, σφραγισμένη .
- Από 2.000,00 - 10.000,00 € : Aντίγραφο ΦΕΚ ή καταστατικό θεωρημένο από το Πρωτοδικείο και υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου σφραγισμένη.
- Πάνω από 10.000,00 €: Kαταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο , αντίγραφο Πρακτικού για τις Ε.Π.Ε , βεβαίωση Πρωτοδικείου για τις μεταβολές του ίδιου έτους.(με τα καταστατικά θεωρημένα).

3. ΣΥΛΛΟΓΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ
- Έως 2.000,00 €: Υπεύθυνη δήλωση εκπροσώπου ότι νομιμοποιείται να εισπράξει σφραγισμένη και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.
- Πάνω των 2.000,00 €: Καταστατικό με βεβαίωση Πρωτοδικείου , Πρακτικό Δ.Σ. για την εκπροσώπευση και γραμμάτιο είσπραξης , νόμιμα θεωρημένο.

4. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
* Το Συμφωνητικό θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ. όπου φαίνονται οι εκπρόσωποι.

5. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
- Δελτίο ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

ΓΕΝΙΚΑ :
- Ανεξαρτήτως του δικαιούχου πάνω από 1.500,00 € απαιτείται φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων και πάνω από 3.000,00 ασφαλιστική ενημερότητα ( πρωτότυπες ).
- Όλα τα καταστατικά πρέπει να έχουν πρωτότυπη θεώρηση Πρωτοδικείου.
- Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο δικαιούχο γίνεται με εξουσιοδότηση θεωρημένη έως 5.000,00 €. Πάνω από αυτό το ποσό απαιτείται επίδειξη πληρεξουσίου, πρωτότυπου.