Οικονομικές Υπηρεσίες

  • Εκτύπωση
Αρμόδιο τμήμα: Οικονομική Υπηρεσία
Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Τσαρούχας Κωνσταντίνος
Τηλ. Επικοινωνίας: 2236350241 Fax: 2236350240

Η υποβολή των δικαιολογητικών και η παραλαβή γίνεται τις εργάσιμες ημέρες (ώρες 7:30-14:30 ή 7:30-13:30 για το ταμείο) και πάντα από τους ενδιαφερομένους αυτοπροσώπως ή από αντιπρόσωπο, με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από την Αστυνομία ή από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.)

Δικαιολογητικά:
- Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
- Συμβόλαιο του σπιτιού ή του οικοπέδου
- Τελευταίος λογαριασμός Δ.Ε.Η. (απαιτείται μόνο εφόσον πρόκειται για ακίνητο που έχει ρεύμα).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΜΕ Δ.Ε.Η.

Δικαιολογητικά:
- Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
- Άδεια οικοδομής
- Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.
- Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου
- Στοιχεία του οικοπέδου (διεύθυνση, ιδιοκτήτης, εμβαδό)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ Δ.Ε.Η.

Δικαιολογητικά:
- Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)& εξουσιοδότηση (Εάν δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης).
- Συμβόλαια.
- Άδεια οικοδομής
- Βεβαίωση Μηχανικού( Που θα δείχνει τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκτησίας και τα κοινόχρηστα που της αναλογούν).
- Αριθμό παροχής από Δ.Ε.Η.
- Αναλυτική κατάσταση από Δ.Ε.Η. ( Εάν το ρεύμα είναι κομμένο).
- Ταυτότητα και Α.Φ.Μ. ιδιοκτήτη ακινήτου.