Διαμεσολαβητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  • Εκτύπωση

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εξετάζει καταγγελίες εναντίον των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Διαμεσολαβητή για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες αυτών των οργάνων και οργανισμών.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες εναντίον των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών διοικήσεων στα Κράτη-Μέλη, ακόμα κι όταν οι καταγγελίες αυτές άπτονται θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές από τις καταγγελίες αυτές θα μπορούσαν να υποβληθούν στους εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές ή στις επιτροπές αναφορών που υπάρχουν στα εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια. Τα στοιχεία επικοινωνίας για όλους τους εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές, καθώς και για όλες τις επιτροπές αναφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: http://www.ombudsman.europa.eu/


Ποιος μπορεί να υποβάλλει καταγγελία;

Εάν είστε πολίτης Κράτους-Μέλους της Ένωσης ή διαμένετε σ' ένα Κράτος-Μέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή για περιπτώσεις κακοδιοίκησης στις δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Επιχειρήσεις, ενώσεις πολιτών ή άλλα σωματεία, που έχουν την καταστατική έδρα τους στην Ένωση, έχουν επίσης τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στο Διαμεσολαβητή.


Τι συνιστά περίπτωση κακής διοίκησης;

Περίπτωση κακής διοίκησης σημαίνει ανεπαρκής ή πλημμελής διοίκηση. Συντρέχει περίπτωση κακοδιοίκησης όταν ένα θεσμικό όργανο δεν ενεργεί σύμφωνα με το νόμο (συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων), ή δεν σέβεται τις αρχές περί χρηστής διοίκησης.

Μερικά ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα εξής:
* διοικητικές παρατυπίες
* άδικη μεταχείριση
* αθέμιτες διακρίσεις
* κατάχρηση εξουσίας
* παράλειψη οφειλόμενης απάντησης
* άρνηση παροχής πληροφοριών
* αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Ποια είναι τα θεσμικά όργανα και υπηρεσίες;

Στα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ περιλαμβάνονται:
* Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
* Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
* Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
* Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (με εξαίρεση τη δικαιοδοτική του λειτουργία)
* Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
* Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
* Η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
* Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
* Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
* Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Επιλογής Προσωπικού (EPSO)
* Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)
* Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol)
* Αποκεντρωμένοι οργανισμοί (όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς, κλπ.)

Ο ανωτέρω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. Μια γενική θεώρηση των θεσμικών οργάνων και των άλλων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο Europa: http://www.europa.eu/


Πως υποβάλλεται καταγγελία;

Μπορείτε να απευθυνθείτε γραπτώς στο Διαμεσολαβητή σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζοντας σαφώς την ταυτότητά σας, το θεσμικό όργανο ή τον οργανισμό της ΕΕ εναντίον του οποίου στρέφεται η καταγγελία σας, καθώς και τη βάση της καταγγελίας.

* Η καταγγελία πρέπει να υποβληθεί εντός διετίας από το χρόνο κατά τον οποίο περιήλθαν στη γνώση σας τα γεγονότα στα οποία βασίζεται.
* Δε χρειάζεται να θίγεστε ατομικά ο ίδιος ή η ίδια από την περίπτωση κακοδιοίκησης.
* Πρέπει να έχετε ήδη επικοινωνήσει με το αρμόδιο θεσμικό όργανο ή οργανισμό σχετικά με το αντικείμενο της καταγγελία σας, για παράδειγμα μέσω επιστολής.
* Ο Διαμεσολαβητής δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον της δικαιοσύνης ή επί των οποίων έχει ήδη αποφανθεί δικαστήριο.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής θα εξετάσει την καταγγελία σας και θα σας ενημερώσει για την έκβαση της έρευνάς του.

Καταγγελία μπορεί να υποβληθεί στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή με απλή επιστολή ή συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο. Η ηλεκτρονική μορφή του εντύπου καταγγελίας είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: http://www.ombudsman.europa.eu/

Στοιχεία Επικοινωνίας
1 Avenue du President Robert Schuman
B.P. 403
FR-67001 Strasbourg Cedex
France

Τηλέφωνο: +33 (0) 3 88 17 23 13
Fax: +33 (0) 3 88 17 90 62
Website: http://www.ombudsman.europa.eu/